Star-shl verstrekt relevante persoonsgegevens onder andere aan de volgende derden:

  • De GGD en het RIVM ingevolge meldingsplichtige infectieziekten volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg);
  • Laboratoria buiten star-shl ingevolge het uitvoeren van aanvragen voor laboratoriumonderzoek, waaronder confirmaties;
  • Medisch deskundigen: ingevolge de overeenkomst met star-shl worden medisch deskundigen ingeschakeld bij het beoordelen van uitgevoerd onderzoek en/of bij waarneming buiten de werktijden van star-shl;
  • Ziektekostenverzekeraars, voor zover het financieel-administratieve gegevens betreft ingevolge een overeenkomst met de verzekeraars;
  • Hulpverleners. Buiten de gangbare verhouding tussen star-shl, de cliënt en de hulpverlener op wiens verzoek ten behoeve van de cliënt diensten door star-shl worden verricht;
  • Wetenschappelijke onderzoekers, voor zover het geanonimiseerde gegevens betreft die in het kader van wetenschappelijk of statistisch onderzoek worden verwerkt;
  • Wetenschappelijke onderzoekers, voor zover het tot de persoon van betrokkene herleidbare persoonsgegevens zijn en met toestemming van betrokkene, zo nodig met instemming van de medisch ethische commissie van de wetenschappelijke instelling die het betreffende wetenschappelijk onderzoek organiseert;
  • Aanvragers, onderzoeksresultaten worden gedeeld met aanvragers zoals behandelend artsen en verloskundigen.

Overig
Iedere derde partij voor welke wij uw toestemming hebben ontvangen om uw persoonsgegevens mee te delen, bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Ook kunnen wij u vragen om mee te doen aan een patiënttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek hebben wij uitbesteed aan een externe, hierin gespecialiseerde, partij. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig, uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Op dit vlak wordt samengewerkt met onze branche organisatie SAN, zodat de uitkomsten vergeleken kunnen worden met die van andere Eerstelijns Diagnostische Centra.