Inzage
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als ze van u een schriftelijke machtiging hebben. Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar inzien. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar hebben ze toestemming van hun kinderen nodig voor inzage. Wie 16 jaar of ouder is, beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage. Star-shl mag een verzoek tot inzage in uw eigen dossier (gedeeltelijk) weigeren als inzage schadelijk is voor de privacy van een ander. Indien betrokkene is overleden, hebben de nabestaanden in beginsel geen recht op inzage.

Rectificatie
Wanneer u denkt dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u star-shl schriftelijk verzoeken om de gegevens aan te passen. Als wij geen wijzigingen willen aanbrengen in uw dossier, geven we duidelijk aan waarom we dit niet doen.

Wissen
U kunt star-shl verzoeken om (een deel van) uw gegevens uit het dossier te verwijderen. Star-shl zal binnen vier weken beslissen of we aan uw verzoek kunnen voldoen. Wanneer wij uw gegevens niet willen verwijderen, leggen we altijd goed aan u uit waarom we dat niet willen of kunnen doen.

Uitoefenen van uw rechten
Wilt u  een verzoek indienen voor het uitoefenen van uw rechten? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Dat kan via een e-mail aan: bestuursbureau@star-shl.nl

T.a.v. functionaris gegevensbescherming. Vermeld daarin uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum en de reden van uw bericht.

Of u stuurt ons een brief (zonder postzegel) met daarin de hierboven vermelde gegevens.Het adres is:

Stichting Star-SHL
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Postbus 228
4870 AE ETTEN-LEUR

Als een verzoek wordt ingediend door de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene, dienen bij het verzoek tevens de volgende documenten te worden overlegd:

  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de wettelijk vertegenwoordiger;
  • een kopie van een bewijsstuk waaruit blijkt dat degene die het verzoek indient daadwerkelijk de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene is (bijvoorbeeld een actueel uittreksel van betrokkene uit het geboorte- of voogdijregister, een beschikking van de rechtbank of een ondertekende machtiging van betrokkene);
  • indien betrokkene tussen de 12 en 16 jaar oud is: een ondertekende toestemmingsverklaring van betrokkene.

Ter controle van uw identiteit vraagt star-shl u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.·. Star-shl is op grond van de AVG verplicht de identiteit van de verzoeker vast te stellen, om misbruik te voorkomen. Star-shl wil voorkomen dat anderen dan uzelf inzage in of correctie van uw gegevens vragen.

Binnen 4 weken ontvangt u een reactie van ons.