Onze organisatie in 2022

2022 is opnieuw een intensief jaar. In het eerste kwartaal halen we opgelucht adem omdat Nederland na de coronapandemie weer open gaat. De coronadiagnostiek neemt snel af en de reguliere diagnostiek, die vanwege COVID-19 veelal is uitgesteld, komt langzaam weer op gang. Ondanks een hoger ziekteverzuim kunnen we het werk aan. Daarnaast voeren we het interne programma 'Huis op Orde' door. Hierin staan o.a. maatregelen om de hogere kosten in de komende jaren het hoofd te bieden.

Visie 2021-2025

De juiste zorg op de juiste plaats, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Dat blijft de komende jaren ons uitgangspunt. Daarbij houden we rekening met het zorglandschap dat voortdurend in beweging is: klanten zijn kritischer, aanvragers – huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen – zakelijker en zorgverzekeraars houden de prijzen onder druk en doen regionale aanbestedingen. Daarom willen we onze organisatie wendbaarder maken.

Verder zien we een ontwikkeling naar integrale zorg en diagnostiek. Dat betekent dat de grenzen tussen verschillende onderdelen van de zorg vervagen en dat we een breed palet aan diagnostiek aanbieden. Star-shl wil toegankelijke integrale diagnostiek bieden. Om dat goed uit te voeren, en om onze concurrentiepositie te verstevigen, is een effectieve samenwerking met de ziekenhuizen en andere instellingen in de gezondheidszorg van groot belang. Ook daar werken we in 2022 aan, onder meer door veel aandacht te besteden aan digitalisering.

Kernwaarden

Samen, Hartelijk en Toonaangevend, dat zijn onze kernwaarden. We vinden het belangrijk dat onze klanten en medewerkers deze kernwaarden bij Star-shl ervaren en herkennen:

Samen: we stellen vragen en luisteren naar wat de ander nodig heeft. We respecteren elkaar en werken met elkaar aan een groter doel. We vertrouwen op elkaar. We bouwen bruggen om dichter bij elkaar te komen. We maken heldere afspraken en komen die na. We zijn open en eerlijk en werken op een transparante manier.

Hartelijk: we hebben hart voor de zaak en voor de mensen met wie we werken. We tonen oprechte aandacht voor de ander. Iedereen is van harte welkom. We zijn helder en vriendelijk in onze communicatie. We hebben liefde voor ons vak.

Toonaangevend: we tonen vooruitstrevend vakmanschap: zo zijn en blijven we deskundig. Vandaag en morgen. We zijn goed opgeleid en goed in ons vak. We leren elke dag en vernieuwen voortdurend. Afspraak is afspraak. We leveren de juiste diagnostiek met snelle, correcte resultaten.

Strategie 2022

In 2021 hebben we vier bouwstenen benoemd voor onze strategie: Modern werkgeverschap, Bewezen kwaliteit, Slimme digitalisering en Sterk portfolio. Deze bouwstenen zijn verder uitgewerkt met concrete doelstellingen voor 2022. De bouwstenen hangen nauw met elkaar samen en vormen met elkaar het fundament onder Star-shl.

Onze medewerkers zien wij als de belangrijkste kracht van Star-shl. Zij zijn als het ware het cement tussen de bouwstenen. Samen 'maken' wij Star-shl.

Langetermijnstrategie

We formuleren een langetermijnstrategie voor de periode 2022–2025, waarbij we werken aan een toekomstbestendige, hoogwaardige infrastructuur in de medische en laboratoriumdiagnostiek in Nederland. In 2022 richten we ons op twee programmapijlers: ‘Strategische Samenwerking’ en ‘Huis op Orde’.

Strategische samenwerking: Om te zorgen voor een goed geregelde medische en laboratoriumdiagnostiek in Nederland, zijn twee dingen nodig. Allereerst moeten we toe naar integrale diagnostiek, waarbij we werken voor en met de huisarts, de verloskundige, de ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Daarnaast moeten we genoeg capaciteit, volume en slagkracht hebben om deze vraag aan te kunnen. Strategische samenwerking is daarvoor de beste oplossing.

Huis op orde: In 2022 is het programma ‘Huis op Orde’ gestart. Het doel hiervan is om zowel financieel beter te presteren als onze wendbaarheid te vergroten. Het aantal fte’s daalt door natuurlijk verloop. We voorzien een aanzienlijke stijging van onze loonkosten, materiële kosten en energiekosten.

We verwachten dat het nieuwe integrale zorgakkoord (IZA), dat in september 2022 is afgesloten, de komende jaren enige verlichting zal brengen. Dit akkoord geeft aan dat zorgverzekeraars de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) volledig doorberekenen in de prijzen en contracten.

Duurzaamheid

Star-shl draagt bij aan een gezonde planeet en samenleving. We behandelen patiënten, aanvragers, partners en medewerkers eerlijk en met respect. We zijn ons bewust van onze impact op het milieu en doen er alles aan om deze impact te verkleinen. We maken serieus werk van het terugdringen van de CO2-uitstoot en de bewustwording binnen onze organisatie rondom duurzaamheid. In vervolg op de ondertekening van de Green Deal 3.0, maken we vanaf 2023 een milieujaarverslag. Hierin laten we zien wat er in 2022 allemaal is bereikt en welke acties er zijn uitgezet om onder andere de CO2-uitstoot te reduceren. Voorbeelden:

  • Het vervangen van diverse ventilatie-, verwarmings- en koelinstallaties in onze eigendomspanden in Rotterdam en Etten-Leur. Hierdoor is het elektriciteitsverbruik gedaald met 8,2% en het aardgasverbruik met 38,2%.
  • In september 2022 zijn we begonnen met het elektrificeren van het wagenpark. Inmiddels rijden er vier elektrische Star-shl dienstauto’s.
  • Meer en meer huisartsen, verloskundigen en instellingen gaan over op digitaal aanvragen. Dit betekent minder papieren rapportages en aanvraagformulieren.
  • We maken een routekaart voor het verduurzamen van ons vastgoed, onder andere om de CO2-uitstoot in kaart te brengen.
  • Met behulp van een afvalscan is het aantal gescheiden afvalstromen binnen Star-shl toegenomen en is het percentage recyclebaar afval gestegen naar 38%.

Verder willen we dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Daarom motiveren en ondersteunen we hen bij een gezonde levensstijl en bij initiatieven voor zelfontwikkeling en -ontplooiing.

Lees ook het milieu jaarverslag van 2022.

Patiënttevredenheid en klanttevredenheid

In 2022 delen we gedurende twee maanden over alle locaties 7.000 papieren vragenlijsten uit. Patiënten die een prikpost bezoeken voor de bloedafname geven Star-shl maar liefst een 8,7 als gemiddeld rapportcijfer. De patiënten die thuis geprikt zijn, kennen Star-shl eveneens een 8,7 toe. Van de trombosedienstpatiënten krijgt Star-shl gemiddeld zelfs een 8,8.

Bij het online en telefonische klanttevredenheidsonderzoek drukken aanvragers hun tevredenheid over Star-shl in het algemeen uit met een mooie 7,6 onder ruim 230 respondenten.

IT-beveiliging

Het beveiligingssysteem van Star-shl is in januari 2022 uitgebreid getest. Uit de test blijkt opnieuw dat de IT-infrastructuur robuust en goed beveiligd is. Gezien de externe ontwikkelingen besluit Star-shl de beveiligingsmaatregelen nog verder aan te scherpen. We voeren gesprekken met security bedrijven en schrijven vervolgens een aanbesteding uit, die in 2023 wordt afgerond. Star-shl is NEN 7510 gecertificeerd.

Vitaliteit medewerkers

Het verzuimpercentage ligt in 2022 gemiddeld op 7,5. Dit is twee procent hoger dan de eerder vastgestelde norm, echter wel in lijn met landelijke patronen. Star-shl heeft het verzuim inmiddels beter in kaart gebracht en brengt de verzuimbegeleiding structureel onder de aandacht van de leidinggevenden.

Verder stellen we voor alle leidinggevenden die in 2020 de basistraining ‘Visie op Verzuim’ van Falke & Verbaan hebben gevolgd, in 2022 de Workshop Train-de-trainer ‘Visie op verzuim naar medewerkers’ beschikbaar. Daarnaast kopen we de e-learningmodule van Falke & Verbaan aan. Alle medewerkers van Star-shl kunnen die in 2023 volgen. Ook contracteren we in 2022 een nieuwe bedrijfsarts en plannen we regelmatig evaluaties tussen HR en externe adviseurs. Om verzuim tegen te gaan implementeren we het generatiebeleid; jongeren stellen we in staat meer uren te werken, waardoor ouderen minder uren hoeven te werken.

Medezeggenschap bij Star-shl

Medezeggenschap is het recht om als betrokkenen mee te beslissen over zaken waarbij je ook daadwerkelijk betrokken bent. Bij Star-shl kennen we de volgende medezeggenschapsraden:

Ondernemingsraad (OR)
Als medewerker invloed uitoefenen op de beslissingen binnen onze organisatie kan via de OR.

  • Onze OR bestaat uit 10 leden die de verschillende organisatieonderdelen vertegenwoordigen.
  • Met elke drie weken een OR vergadering. Elke 6 weken vond er een overleg plaats met de raad van bestuur en twee maal per jaar met de raad van toezicht en met de cliëntenraad.

Cliëntenraad (CR)
Medezeggenschap door cliënten bij zorginstellingen in Nederland is sinds 1996 geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Per 1 juli 2021 is deze wet vervangen door Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Belangrijkste orgaan hierbij is de Cliëntenraad. Star-shl heeft een eigen CR. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten (patiënten), adviseert namens hen de raad van bestuur en maakt binnen Star-shl verbeterpunten bespreekbaar.

Meer over onze CR vindt u via deze link.

Raad van advies (RvA)
De RvA van Star-shl bestaat uit huisartsen. Zij denken mee en adviseren over thema’s die spelen in en bij de organisatie. De leden van de raad geven gevraagd en ongevraagd advies over wensen, eisen, ontwikkelingen en innovaties met betrekking tot de medisch diagnostische markt.

De RvA bestaat uit externe leden. De voorzitter van de raad van bestuur is bij bijeenkomsten van de raad aanwezig. Ook kunnen leden van de medische staf en andere medewerkers van Star-shl aansluiten. Op deze wijze is er continu contact tussen de binnen- en buitenwereld van Star-shl en komen die twee werelden ook in de adviezen van de RvA (aan de raad van bestuur) naar voren.

De RvA komt 4 maal per jaar bijeen.

Financieel

Het resultaat na belastingen over 2022 bedraagt, net als over 2021, € 3,1 miljoen positief. De bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van 2021 gedaald met € 2,0 miljoen tot € 87,0 miljoen. Tegenover een terugloop van de overige opbrengsten (€ 3,7 miljoen) staan hogere inkomsten uit zorgprestaties (1,0 miljoen) en subsidies (€ 0,7 miljoen). De lasten zijn ten opzichte van 2021 gedaald met € 2,0 miljoen tot € 83,9 miljoen. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname van de personeelskosten (€ 1,9 miljoen).

Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden. Zij hebben de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. 2022 kent een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de RvT. Allereerst kondigt bestuurslid Astrid van der Put aan Star-shl na ruim acht jaar te verlaten. In afwachting van een definitieve vervanger treedt Huub van Ingen per 1 maart 2023 aan als interim-lid van de raad van bestuur. De RvT besteedt daarnaast veel aandacht aan de invulling van het driejarig programma ‘Huis op Orde’. Verder zijn duaal management, strategische samenwerking in de regio en kwaliteit van de dienstverlening belangrijke thema’s.

Eind 2022 voert het bureau Hemingway een evaluatie van de raad van toezicht uit. De resultaten hiervan zijn gezamenlijk besproken.