Privacyverklaring

Wie zijn wij?
Stichting Star-shl Holding (hierna te noemen: Star-shl) is dienstverlener van snelle en betrouwbare, hoogwaardige medische diagnostiek aan zorgverleners en patiënten. Daarnaast begeleidt Star-shl Trombosedienst jaarlijks zo’n 31.000 patiënten bij het gebruik van antistollingsmiddelen. Wij doen dit vanaf meer dan 400 locaties in Zuidwest-Nederland met zo’n 1.300 medewerkers. In dit kader verwerkt Star-shl persoonsgegevens van onder meer patiënten, klanten, zorgverleners en medewerkers.

Star-shl levert diensten aan huisartsen en medisch specialisten op basis van afspraken met zorgaanbieders. Star-shl is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in haar deel van de behandeling.

Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw gegevens. In deze Privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen en waarom we dat doen. Ook vertellen we met wie wij uw gegevens delen en welke rechten u hebt.

Hebt u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. Verderop in deze verklaring leest u hoe u dit kunt doen. Lees verder

Welke persoonsgegevens verzamelt Star-shl van u?

U, de patiënt, uw huisarts, medisch specialist of verloskundige neemt contact met ons op, hierbij worden persoonsgegevens gedeeld met Star-shl. Wij verzamelen alleen de gegevens die we nodig hebben om u de dienst te kunnen bieden waar om gevraagd is. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, BSN, leeftijd, geslacht en woonplaats. Ook hebben wij vaak medische gegevens van u nodig om een goed diagnostisch onderzoek te kunnen doen. Lees verder

Met welke reden en voor welke doeleinde verwerkt Star-shl uw persoonsgegevens?

Hierboven hebben we uitgelegd welke persoonsgegevens Star-shl verwerkt. In deze paragraaf leggen we uit waarvoor we deze gegevens gebruiken. Voor het verwerken van persoonsgegevens moet er een reden zijn. Star-shl heeft ten minste een van de volgende vier redenen om uw gegevens te verwerken:

 • uw toestemming;
 • het uitvoeren van een behandelingsovereenkomst;
 • een gerechtvaardigd belang van Star-shl;
 • een wettelijke verplichting.

De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • het uitvoeren van medische diagnostisch onderzoek;
 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • het verlenen van medische zorg bij trombose;
 • het uitvoeren van de administratie;
 • het borgen van de kwaliteit;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • het doen van of meewerken aan statistisch- of wetenschappelijk onderzoek;
 • het voorkomen en bestrijden van (identiteits) fraude.

Lees verder

Aan wie verstrekt Star-shl uw persoonsgegevens?

Star-shl verstrekt uw persoonsgegevens aan derden in overeenstemming met deze Privacyverklaring op basis van een overeenkomst of een wettelijke plicht. Hierbij moet u denken aan: zorgverleners, toezichthouders en zorgverzekeraars.

Star-shl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden voor marketingdoeleinden. Ook verkopen wij nooit klantgegevens aan derde partijen die deze voor eigen doeleinden gebruiken. Lees verder

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

U kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan. We besteden veel aandacht aan beveiliging en staan onder toezicht van de overheid. Lees verder

Worden uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EER?

Star-shl verwerkt uw persoonsgegevens alleen binnen de grenzen van de EER, dit zijn alle landen van de Europese Unie inclusief Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Al deze landen voldoen aan dezelfde regels uit de AVG. Hiermee is de verwerking van persoonsgegevens op Europees niveau systematisch beschermd.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Star-shl bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk. Star-shl heeft hiervoor een bewaartermijnenbeleid geformuleerd waarin voor alle persoonsgegevens een specifieke bewaartermijn is bepaald. Daar bovenop geldt dat we uw persoonsgegevens in geen geval langer bewaren dan wettelijk is toegestaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren, verschilt van geval tot geval; dit kan uiteenlopen van enkele weken tot vele jaren.

Welke privacyrechten hebt u?

Voor het beheren van uw persoonsgegevens hebt u het recht om uw persoonsgegevens:

 • bij ons in te zien;
 • te rectificeren;
 • te wissen;
 • beperkt te verwerken;
 • over te dragen aan een andere partij.

Tot slot heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten maakt het verschil of Star-shl verwerkingsverantwoordelijke is zoals bij de Trombosedienst of verwerker zoals bij alle verwerkingen binnen de medische diagnostiek. Alleen als Star-shl verwerkingsverantwoordelijke is kunt u zich rechtstreeks tot ons wenden. In alle andere gevallen wendt u zich eerst tot de aanvrager (zorginstelling, arts, verloskundige), waarna Star-shl zijn volledige medewerking zal verlenen aan het uitvoeren van uw rechten. Lees verder

Star-shl en cookies

Star-shl maakt minimaal gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Wij maken alleen gebruik van cookies die geen of slechts zeer beperkte gevolgen hebben voor uw privacy. Hiervoor hoeven we u geen toestemming te vragen.

Volgt u ons via social media, zoals LinkedIn, Twitter en of YouTube, dan kunnen deze bedrijven wel cookies plaatsen. Hiervoor is Star-shl niet verantwoordelijk en wij verwijzen naar de privacy- en cookieverklaringen van deze bedrijven voor meer informatie hierover.

Hebt u vragen of wilt u een klacht indienen?

We doen ons best om in deze Privacyverklaring zo duidelijk en helder mogelijk uit te leggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hebt u nog vragen, wilt u meer uitleg of bent u niet tevreden over de manier waarop Star-shl met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact op met het bestuursbureau. Dat kan via een e-mail. Vermeld daarin uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum en de reden van uw bericht. Of u stuurt ons een brief (zonder postzegel) met daarin de hierboven vermelde gegevens. Het adres is:

Stichting Star-shl
T.a.v. Bestuursbureau
Postbus 228
4870 AE Etten-Leur

Wij doen er alles aan om u van dienst te zijn. Bent u desondanks niet tevreden met onze reactie, dan kunt u een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming (FG) van Star-shl. Deze controleert of Star-shl aan de privacywetgeving voldoet en adviseert over hoe om te gaan met deze wetgeving en rechten van betrokkenen. Als u specifieke vragen aan de FG heeft, of klachten heeft over hoe Star-shl met uw vragen of klachten over privacygerelateerde zaken omgaat, kunt u contact opnemen met de FG. Dat kan via e-mail. Of u stuurt de FG een brief (zonder postzegel) met daarin een omschrijving van uw klacht/vraag en uw contactgegevens. Het adres is:

Stichting Star-shl
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Postbus 228
4870 AE Etten-Leur

Mocht u uiteindelijk niet tevreden zijn met hoe Star-shl met uw vraag/klacht omtrent privacy omgaat, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer is deze Privacyverklaring voor het laatst gewijzigd?

De wetgeving en onze dienstverlening ontwikkelen zich en daarmee ook onze Privacyverklaring. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwgezet en passen onze organisatie zo goed en snel mogelijk aan. Dit kan ook gevolgen hebben voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Lees daarom regelmatig onze Privacyverklaring. Van ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte brengen.

We hebben deze Privacyverklaring voor het laatst bijgewerkt in september 2018.

Voorwaarden

Star-shl en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert hanteert voorwaarden. De algemene en bijzondere voorwaarden kunt u hieronder downloaden.

Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG)
Module Personeel Niet In Loondienst (PNIL)
Module Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)